Ohjaus- ja valmennuslinja

Mäntsälän Voimistelijoiden toiminnan perustana on liikunta- ja valmennustoiminnan malli, jonka avulla edistetään erilaisten harrastustavoitteiden toteutumista. Malli uudistettiin kaudelle 2019-2020 ja se ohjaa seuran liikuntatoiminnan kehittämistä. Malli perustuu Suomen Voimisteluliiton toiminnan linjauksiin, ja mallissa on huomioitu niin kerran viikossa harrastavien monipuolinen toiminta kuin valmennusryhmien toiminta joukkuevoimistelussa, tanssissa ja tanssillisessa voimistelussa. Malli pohjautuu tavoitteeseen, jossa alle kouluikäisille ja alakoululaisille on monipuolisia mahdollisuuksia harrastaa voimistelua eri muodoissa sekä eri tavoitetasolla, joista sitten valikoituu joukkueet ja harrasteryhmät myöhemmässä vaiheessa lajeittain. Siirtyminen polulta toiseen on mahdollista missä vaiheessa tahansa.

Harrastetoiminnassa käytössä on Suomen Voimisteluliiton tuoteperhe, jonka avulla varmistetaan laadukkaan lasten ohjauksen toteutuminen temppuilu-, tanssi- ja voimistelupoluilla. Lajien valmennusryhmien toiminta perustuu Suomen Voimisteluliiton kilpailujärjestelmään. Aikuisten toiminnassa tavoitteena on ylläpitää mahdollisimman laadukasta ja monipuolista viikkotarjontaa seuran jäsenistölle.

Mäntsälän Voimistelijat on voimisteluliikunnan harraste- ja kilpaseura. Kilpalajeina ovat joukkuevoimistelu, tanssi ja tanssillinen voimistelu. Seuralla on joukkuevoimistelussa omia joukkueita alle 12-vuotiaiden ikäluokissa sekä yli 12-vuotiaissa harrastesarjassa.

Mäntsälän Voimistelijoiden tavoitteena on antaa mahdollisuus laadukkaaseen ohjattuun harrasteliikuntaan eri ikä-, taito- ja tavoitetasoilla. Seuran toimintaa suunnitellaan vuosittain ohjaus- ja valmennuslinjan mukaisesti. Lapsia ja nuoria myös kannustetaan kokeilemaan seuran eri lajeja ja mm. seuran kesäleiritoiminnan kautta myös muihin lajeihin.

Ohjaus- ja valmennuslinjaa kehitetään yhdessä ohjaajien ja valmentajien kanssa huomioiden Mäntsälän Voimistelijoiden toimintaympäristö. Harrasteryhmissä ohjaajat sitoutuvat toteuttamaan liikuntatoiminnan mallin mukaisten polkujen toimintaa temppuilussa, tanssissa ja voimistelussa. Aikuisten liikunnassa varmistetaan laadukkaat tunnit ja terveyttä ja hyvinvointia tukeva toiminta. Valmennusryhmissä valmentajat kehittävät toimintaa omissa tiimeissään keskustellen.

Voimistelu- ja tanssitoimintaa peilataan vuosittain Tähtiseurakriteereihin.


Ohjaus- ja valmennuslinjan eettiset linjaukset

Mäntsälän Voimistelijat on sitoutunut noudattamaan Suomen Voimisteluliiton eettisiä periaatteita. Lisäksi seura on kiteyttänyt oman arvopohjansa kuten kohtaan 1.2. on kirjattu.

Eettisten linjausten näkökulmasta keskiössä on valmentajan ja ohjaajan toiminta, joka kohtaa liikkujat saleilla ja vastaa toiminnan laadun toteutumisesta. Seurassa noudatetaan Suomen Voimisteluliiton ILO-pyramidia, jota jalkautetaan toimintaa ohjaaja- ja valmentajatapaamisissa sekä Voimisteluliiton koulutusten kautta: https://sway.office.com/UzA72Hg7rSFWvl7u

Valmentajan/ohjaajan yhteiset periaatteet Mäntsälän Voimistelijoissa ovat:

  • Varmistan ilon ja innostuksen ilmapiirin.
  • Suunnittelen harjoitukset laadukkaasti huomioiden ikä- ja taitotason.
  • Huomioin harrastajat yksilöllisesti ja annan itsestäni 110% joka harjoituksessa.
  • Sitoudun seuran käytäntöihin ja toimintamalleihin sekä edistän omalta osaltani seurahenkeä.
  • Kehitän itseäni ohjaajana/valmentajana jatkuvasti.
  • Sitoudun noudattamaan Suomen Voimisteluliiton eettisiä periaatteita sekä urheilun yhteisiä Reilun pelin periaatteita.

Harrasteliikuntaryhmien tavoitteet

Perheliikuntaa järjestetään 4-vuotialle ja sitä nuoremmille lapsille ja huoltajille. Perheliikunnassa lapsi liikkuu yhdessä tutun aikuisen kanssa ohjatulla tunnilla ja tunnin pituus on yleensä 45 minuuttia. Perheliikunnan tavoitteena on tukea lasten kokonaiskehitystä ja vanhemmuutta sekä parantaa perheen sosiaalista vuorovaikutusta. Tarkoituksena on aktiivisten yhdessäolomuotojen tarjoaminen, virikkeiden antaminen itsenäiseen liikkumiseen myös kotona ja lähiympäristössä sekä liikunnallisen elämäntavan omaksuminen. Perheliikuntatunnit sisältävät leikkejä, lauluja, pelejä, välineliikuntaa, sekä toiminta- ja temppuratoja. Yhteisenä sisältönä kaikilla tunneilla on tutut aloitus- ja lopetusrituaalit, joiden tarkoituksena on luoda turvallisuutta ja yhteenkuuluvuutta. Kauden aikana järjestettäville yhteistunneille on tervetullut koko perhe.

Alle 18-vuotiaiden harrasteliikunnassa osallistutaan tunneille itsenäisesti kerran viikossa. Tunnit kestävät 45-90 minuuttia. Toiminta on harrastajan ikä- ja kehitystasolle sopivaa ja alle 12-vuotiaille leikinomaista. Tavoitteena on tukea tervettä kasvua ja kehitystä turvallisessa toimintaympäristössä. Tuntien sisältöä ohjaa ryhmän kausisuunnitelma. Harrasteliikuntatunnit painottuvat perusliikuntataitojen kehittämiseen ja liikunnan ilon kokemiseen. Jokaisella harrastajalla on mahdollisuus päästä esittämään taitojaan seuran näytöksissä syksyisin ja keväisin. Lisäksi alle 12-vuotiaille järjestetään kerran syys- ja kevätkaudella lasten ja vanhempien yhteistunti. Tuntien tavoitteena on tutustuttaa vanhempia paremmin lastensa harrastukseen sekä lisätä positiivista kanssakäymistä vanhempien kanssa ja innostaa vanhempia liikkumaan yhdessä lastensa kanssa. Harrasteliikkujille mahdollistetaan myös osallistuminen kansallisiin ja kansainvälisiin liikuntatapatumiin.

Aikuisten ryhmäliikunnan ja harrastetuntien tuntitarjonta suunnitellaan vuosittain siten, että uudet trendit ja vanhat suosikit saadaan sisällytettyä viikko-ohjelmaan parhaalla mahdollisella tavalla. Monipuolisten tuntien tavoitteena on antaa erilaisille liikkujille mahdollisuus harrastaa ryhmäliikuntaa innostavassa ja kannustavassa seurassa. Tuntien lukumäärä ja sisällöt voivat vaihdella vuosittain ohjaajatilanteesta riippuen. Tuntien kesto on 45-90 minuuttia. Kauden aikana järjestetään uusille liikkujille erilaisia mahdollisuuksia tutustua tuntitarjontaan muun muassa avoimien ovien ja tapahtumien kautta. Ennen kauden alkua sekä kauden päätyttyä järjestetään ulkona kesäjumppaa, johon voi osallistua myös kertamaksulla. Aikuisharrastajien on mahdollisuus osallistua myös seuran näytöksiin sekä kansallisiin ja kansainvälisiin liikuntatapahtumiin. Lisäksi aikuisliikkujille tarjotaan mahdollisuus osallistua seuratyöhön ja talkoisiin.