Tietosuojaseloste

Tämä tietosuojaseloste perustuu tietosuojalakiin ja yleiseen tietosuoja-asetukseen.

Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö: Mäntsälän Voimistelijat ry
Y- tunnus:1077650-7
Osoite: Osuustie 1A, 04600 Mäntsälä
puh. 040 5137892
Toimiston ja yhdyshenkilön sähköposti: mantsalan.voimistelijat@msoynet.com

Jäsen-, luottamushenkilö- ja yhteistyökumppanirekisteri / markkinointirekisteri


Rekisteröidyt henkilöt ja tahot:

Rekisterissä käsitellään Mäntsälän Voimistelijoiden jäsenien, sen entisten jäsenien sekä Mäntsälän Voimistelijoiden toimintaan liittyvien organisaatioiden yhteyshenkilöiden sekä sen luottamushenkilöiden henkilötietoja. Lisäksi rekisterissä käsitellään Mäntsälän Voimistelijoiden järjestämiin koulutuksiin ja tapahtumiin osallistuvien / osallistuneiden henkilöiden henkilötietoja. 


Henkilötietojen käsittelyn peruste ja käyttötarkoitus:

Rekisterin käyttötarkoitus on rekisteröityjen jäsenien ja luottamushenkilöiden tietojen ajantasainen hallinta jäsenyyden aikana, sen ylläpito ja kehittäminen sekä markkinointi ja myös päättyneiden jäsenyyksien dokumentaation hallinta henkilötietojärjestelmässä. Järjestelmään on tallennettu vain jäsenen itsensä ilmoittamia ja tallentamia tietoja.

Mäntsälän Voimistelijoiden järjestämiin koulutuksiin ja tapahtumiin osallistuneiden osalta käyttötarkoituksena on myös henkilöryhmäkohtainen kohdennettu suoramarkkinointi.


Henkilötietojen käsittely perustuu:

1)      Mäntsälän Voimistelijoiden lainsäädännölliseen velvoitteeseen ylläpitää jäsenrekisteriä jäsenten osalta yhdistyslain 11 §:n perusteella

2)      Sopimuskumppanien (yhteistyökumppanit) osalta sopimuksen täytäntöönpanoon sekä mahdollisen rekisterinpitäjän muuhun perusteltuun etuun. Rekisterinpitäjän etu sopimustilanteissa on taloudellisten saatavien ja vastuiden valvonta. 

3)      Luottamushenkilöiden osalta rekisteröinti perustuu yhdistyslainsäädäntöön. 

4)      Markkinointirekisterin osalta suostumukseen.


Käsiteltävät henkilötiedot:

Rekisterissä käsitellään Mäntsälän Voimistelijoiden jäsenien ja heidän huoltajiensa nimi- ja yhteystietoja, syntymäaikaa sekä muita jäsenyyteen tai koulutuksiin ja tapahtumiin osallistumiseen liittyviä tarpeellisia tietoja. Lisäksi käsiteltäviä henkilötietoja ovat erityisten henkilötietoryhmien osalta tarvittaessa tallennettavat ja jäsenen itsensä omatoimisesti ilmoittamat terveyttä koskevat tiedot.


Henkilötietojen suojaaminen ja tietoturva:

Digitaalisesti käsiteltävät henkilötiedot on suojattu ja tallennettu Mäntsälän Voimistelijoiden käytössä olevaan Hoika-järjestelmään, johon on rajattu pääsy vain sellaisilla henkilöillä, jotka tarvitsevat kyseisiä tietoja työtehtäviensä hoitamiseksi. Kyseisillä henkilöillä on käytössään henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja salasanat. 

Henkilötiedot on suojattu ulkopuoliselta käytöltä ja jäsentietojen käyttöä valvotaan.

Tietoja ei luovuteta pääsääntöisesti kolmansille osapuolille. Henkilötiedot luovutetaan rekisterin ylläpitäjälle, joka toimii henkilötietojen käsittelijänä. Henkilötietoja voidaan siirtää rekisterin palveluntarjoajaa vaihdettaessa uudelle järjestelmän ylläpitäjälle. Henkilörekisterin teknisen ylläpidon ja käsittelijä toteuttava rekisterinpitäjän yhteistyökumppani voi siirtää henkilötietoja soveltuvan yksityisyyden suojaa koskevan lainsäädännön ja tämän tietosuojaselosteen mukaisesti.


Henkilötietojen säilytysaika:

Jäsentiedot säilytetään rekisterissä niin kauan kuin rekisteröity on Mäntsälän Voimistelijoiden jäsen tai sopimuskumppani ja sopimukseen perustuvan reklamaatio-vastuuajan. Jäsenyyden päättymisen jälkeen henkilötietoja säilytetään enintään kymmenen vuoden ajan jäsenyyden päättymisestä. Sopimuskumppanin tiedot säilytetään vähintään kolmen vuoden ja enintään kymmenen vuotta vanhentumisajan sopimuksen päättymisestä. Osallistujien henkilötietoja säilytetään enintään kymmenen vuotta viimeisimmän osallistumisen jälkeen. Suostumukseen perustuvat tiedot säilytetään, kunnes suostumus peruutetaan.


Rekisteröidyn oikeudet: 

Rekisteröidyllä on oikeus koska tahansa vastustaa henkilötietojensa käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin. Rekisteröity voi antaa Mäntsälän Voimistelijoille kanavakohtaisia suoramarkkinointia koskevia suostumuksia ja kieltoja.

Lisäksi rekisteröidyllä on lähtökohtaisesti oikeus soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti milloin tahansa:

o    saada tieto henkilötietojensa käsittelystä;

o    saada pääsy omiin tietoihinsa ja tarkastaa itseään koskevat Mäntsälän Voimistelijoiden käsittelemät henkilötiedot;

o    vaatia epätarkan ja virheellisen henkilötiedon oikaisua ja tietojen täydentämistä;

o    vaatia henkilötietojensa poistamista;

o    peruuttaa suostumuksensa ja vastustaa henkilötietojensa käsittelyä siltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen;

o    vastustaa henkilötietojensa käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella siltä osin kuin henkilötietojen käsittelyperusteena on Mäntsälän Voimistelijoiden oikeutettu etu;

o    saada henkilötietonsa koneluettavassa muodossa ja siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle, Mäntsälän Voimistelijat käsittelee kyseisiä henkilötietoja rekisteröidyn suostumuksen perusteella ja käsittely suoritetaan automaattisesti;

o    vaatia henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista.

Rekisteröidyn tulee esittää edellä mainitun oikeuden toteuttamista koskeva pyyntö tämän tietosuojaselosteen "Yhteydenotot"-kohdan mukaisesti. Mäntsälän Voimistelijat voi pyytää rekisteröityä tarkentamaan pyyntöään kirjallisesti ja varmentamaan rekisteröidyn henkilöllisyyden ennen pyynnön käsittelemistä. Mäntsälän Voimistelijat voi kieltäytyä pyynnön toteuttamisesta sovellettavassa laissa säädetyllä perusteella. 


Oikeus valittaa valvontaviranomaiselle: 

Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle taikka sen Euroopan unionin jäsenvaltion valvontaviranomaiselle, jossa rekisteröidyn asuinpaikka tai työpaikka sijaitsee, mikäli rekisteröity katsoo, että hänen henkilötietojaan ei ole käsitelty soveltuvan tietosuojakäytännön mukaisesti. Kansallisena valvontaviranomaisena oikeusministeriön yhteydessä on tietosuojavaltuutettu.


Pakolliset tiedot:

o    Yhdistyksen (Mäntsälän Voimistelijat ry) luottamushenkilöiden osalta yhdistyslain edellyttämät tiedot (nimi, hetu, yhteystiedot).

o    Sopimussuhteissa olevat tahot: sopimuskumppanin perustiedot, luottosuhteessa luoton perinnän edellyttämät tiedot (hetu). Allergiatiedot tapahtumiin osallistuvien osalta (rekisteröidyn elintärkeä etu).

o    Muut tapahtuman järjestämiseksi kolmansien tahojen edellyttämät tiedot (ilmoitetaan ilmoittautumisen yhteydessä). (Sopimuksen tekeminen).


Seuraus mikäli tietoja ei luovuta:

Yhdistyksen luottamustehtävään ei voida valita ilman pakollisten tietojen luovuttamista. Osallistumista ei vastaanoteta ilman pakollisten tietojen luovuttamista.

Tietoja saadaan myös jäsenyhdistyksiltä ja ilmoittautumisjärjestelmästä. Tietojen luovuttaja on jäsenyhdistys, joka ilmoittaa omia luottamus- ja toimihenkilöiden tietoja. 

Tiedot saadaan jäsenyhdistyksiltä, jotka ovat itsenäisiä rekisterinpitäjiä. Tiedot kerätään osallistumisilmoittautumisissa annetuista tiedoista. Ilmoittaminen näistä rekisteröinneistä tehdään ensimmäistä kertaa rekisteröityyn yhteydessä oltaessa. 


Yhteydenotot:

Rekisteröidyn oikeuksien käyttämistä koskevat pyynnöt, kysymykset tästä tietosuojaselosteesta ja muut yhteydenotot tulee tehdä sähköpostitse osoitteeseen: 
mantsalan.voimistelijat@msoynet.com

Rekisteröity voi myös ottaa yhteyttä henkilökohtaisesti tai kirjallisesti alla olevaan osoitteeseen: 
Mäntsälän Voimistelijat ry, Osuustie 1 A, 04600 Mäntsälä


Muutokset tähän tietosuojaselosteeseen:

Tämä tietosuojaseloste päivitetään tarpeen mukaan. 
Tämä ilmoitus on viimeksi päivitetty 14.8.2023.